Bieg Henryków 2020 – 9. Półmaraton Henrykowski i 5. Dycha Księgi Henrykowskiej.

I CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Ziębice.
 2. Promocja Klasztoru Cystersów w Henrykowie.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja turystyczna gminy Ziębice.
 5. Uświadamianie zagrożeń związanych z COVID19.

II ORGANIZATORZY

 1. Gmina Ziębice
 2. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice.

Realizacja wydarzenia:

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Urbanowicz – biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz – zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się dnia 12.09.2020 (sobota):

 • 10 km o godz. 11:30 (jedna strefa czasowa, limit 150 osób na strefę czasową)
 • 21 km o godz. 11:00 (trzy strefy czasowe, limit 150 osób na strefę czasową)

2. Start biegu na 10 km i 21 km znajduje się stacji PKP Henryków.
3. Biuro zawodów znajduje się przy stacji PKP w Henrykowie.

4. Godziny otwarcia biura zawodów 8:00 – 10:45 – półmaraton, 8:00 – 11.15 – 10km

V STREFY CZASOWE I START

 1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne limit uczestników biegu jest ograniczony, a sam start podzielony na strefy czasowe.
 2. Ustala się maksymalny limit uczestników na poziomie 150 osób na jedną strefę czasową.
 3. Dystans półmaratonu ma trzy strefy czasowe: do 1:40:00 (start 11:00), od 1:40:01 do 1:50:00 (start 11:10), od 1:50:01 i więcej (start 11:20).
 4. Dystans 10km ma jedną strefę czasową, maksymalnie 150 osób (start 11:30).
 5. Uczestnik przybywając na start jest zobligowany do przebywania tylko we własnej strefie czasowej.
 6. Przed startem w strefie czasowej zawodnik otrzymuje jedynie numer startowy.
 7. Starty stref czasowych są oddzielne i następują 10 minut po sobie.
 8. Strefy czasowe startują kolejno po sobie od najszybszej półmaratońskiej do dystansu 10km.

VI TRASA BIEGU

 1. Dystanse 10 km i 21,097 km
 2. Dystans 21,097 posiada atest PZLA.

Trasa półmaratonu atest PZLA, prowadzi drogami brukowo-asfaltowymi.

Przebieg trasy: start przy stacji PKP Henryków, potem drogą brukową 600 m, a następnie drogą asfaltową przez miejscowości: Raczyce, Witostowice, Dobroszów, Ostrężną, Nowinę, Jasienicę i Skalice. Za miejscowością Skalice powrót do Raczyc i na stację PKP. Następnie trasa prowadzi drogą asfaltową do mety przy klasztorze Cystersów w Henrykowie.

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy wynosi 157 m.

Trasa biegu na 10km prowadzi drogami gruntowymi oraz brukowo-asfaltowymi.

Przebieg trasy: start przy stacji PKP w Henrykowie, potem drogą brukową 600m, a  następnie drogą asfaltową przez miejscowość Raczyce i do Witostowic, drogą gruntowo-asfaltową. Następnie z powrotem do Raczyc i na stacje PKP w Henrykowie drogą asfaltowo-brukową. Dalej drogą leśną przez Park Henrykowski. Do mety przy klasztorze Cystersów w Henrykowie.

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy wynosi 166m.

VII KLASYFIKACJA na 10 km i 21,097

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagradzane miejsca 1-3 dla obydwu dystansów.
 2. Klasyfikacja księży i kleryków. Nagradzane miejsca 1-3 na dystansach półmaratonu i 10 km.
 3. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na dystansie 21 km nagradzane miejsca 1-3. Na dystansie 10 km nagradzane miejsce 1. Kat. Wiekowe nie dublują się z Open.
K 20 od 16 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 powyżej 60 lat
M 20 od 16 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 powyżej 60 lat

VIII POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 10 km i 21 km, pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa (nr startowego) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. Limit czasowy: 21km – 4 godziny, 10km – 90 minut.

IX NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. W Półmaratonie Henrykowskim miejsca 1-3 w klasyfikacji OPEN K+M otrzymują nagrody finansowe oraz puchary: 1 – 500, 2 – 300, 3 – 200.
 2. W biegu Dycha Księgi Henrykowskiej miejsca 1-3 K+M w klasyfikacji OPEN otrzymują puchary.
 3. W kategorii księży na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 otrzymują puchary.
 4. W kategorii kleryków na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 otrzymują puchary.
 5. W kategoriach wiekowych na dystansie półmaratonu miejsca 1-3 K+M uczestnicy otrzymają puchary. Na dystansie 10 km tylko pierwsze miejsce K+M uczestnicy otrzymują puchary.
 6. Zawodnicy z każdego biegu otrzymają pamiątkowy medal,
 7. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i ukończą bieg otrzymają pakiet startowy, który w całości wydawany będzie po biegu:
  – woda
  – batonik
  – numer chipowy
  – torba biegu oraz chusta
  – medal odlewany
 8. Każdy z uczestników odbiera numer startowy indywidualnie z wyznaczonej strefy. Medale i pakiet startowy będzie odbierany na mecie biegu. (medale nie będą zakładane na szyję przez wolontariuszy w celu zminimalizowania kontaktu).
 9. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 9.00 – 15.00. Depozyt maksymalnie może przyjąć 150 osób.
 10. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji .
 11. W biegach głównych przewidziany jest limit miejsc startowych: 150 osób na strefę startu. Razem 4 strefy startu.
 12. Dekoracja kategorii OPEN oraz księży i kleryków nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców. Kategorie wiekowe nagradzane będą niezwłocznie po zakończeniu biegu.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10.09.2020 r. do godz. 24:00
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.07.2020 r. 45 zł
 • do 10.09.2020 r. 55 zł
 • w dniu biegu ze względu na COVID19 zapisy nie będą możliwe, jedynie odbiór numerów startowych.
 • 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przeznaczonych na cel charytatywny.

3. Zapisy do biegu są otwarte wg. dat powyżej, za uczestnika biegu uważa się osobę, która jest zapisana i dokonała opłaty startowej. Limit biegu dotyczy tylko opłaconych uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu uczestników biegu.

5. Po dokonaniu zapisów internetowych zawodnik ma możliwość wykonania opłaty startowej online. Opłaty startowej można również dokonać tradycyjnie, przelewem. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Henryków, nazwisko i imię

7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.  Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę do 7 dni przed biegiem. Jedyną podstawią zwrotu jest przypadek gry impreza nie może się odbyć z winy organizatora.

8. Uczestnicy biegu nie będą podpisywać oświadczeń o starcie w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie takie jest potwierdzane elektronicznie przez każdego zawodnika, który zapisuje się online.
9. Zawodnik może się zapisać tylko na jeden dystans biegu.

XI UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Do startu są dopuszczone osoby niepełnoletnie jednak tylko od wieku 16 lat. Zawodnik niepełnoletni musi okazać w biurze zawodów upoważnienie od prawnych opiekunów.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza zgłoszeniem elektronicznym do biegu.
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym zgodnym z RODO.
 6. Każdy uczestnik zobligowany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i epidemiologicznych.
 7. Uczestnicy dotychczas zapisani i opłaceni w pierwotnym terminie biegu 26.04.2020 maja prawo do bezpłatnego udziału w biegu, przeniesienia opłaty startowej lub zwrotu opłaty startowej obniżonej o 30%.
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. Punkty Odświeżania

1. Na trasie Półmaratonu będzie wystawiony 1 punktów zaopatrzonych w wodę na 10 kilometrze. Na punkcie będzie jedynie woda butelkowana.

2. Na trasie biegu na 10 km punkt odświeżania będzie się znajdował jedynie na mecie.

3. W przypadku wysokich temperatur na trasie Półmaratonu będą ustawione trzy kurtyny wodne – w miejscowościach Dobroszów, Jasienica i Raczyce dla Półmaratonu, oraz w Raczycach dla uczestników biegu na 10 km.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.pro-run.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów na które nie ma wpływu, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.