13. Półmaraton Henrykowski i 9. Dycha Księgi Henrykowskiej. 27.04.2024 (sobota)

I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Ziębice.
 2. Promocja Klasztoru Cystersów w Henrykowie.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja turystyczna gminy Ziębice.

II. ORGANIZATORZY

 1. Gmina Ziębice
 2. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice.

Realizacja wydarzenia:

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Urbanowicz – biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz – zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.bieghenrykow.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się 27 kwietnia 2024 (sobota)

 • 21 km o godz. 11:00
 • 10 km o godz. 11:00
 • 10 km Nordic Walking 11:00

2. Start biegu 10km i 21 km oraz 10 km Nordic Walking znajduje się przy Klasztorze Cystersów w Henrykowie.
3. Biuro zawodów znajduje się przy Klasztorze Cystersów w Henrykowie.

4. Godziny otwarcia biura zawodów 9:00 – 10:45

V. TRASA BIEGU

 1. Dystanse 10 km i 21,097 km
 2. Trasy nie posiadają atestu PZLA

Trasa półmaratonu i 10 km, prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Przebieg trasy: start przy Klasztorze Cystersów w Henrykowie w kierunku DW 395, potem drogą asfaltową do miejscowości Krzelków, a następnie drogą szutrową do miejscowości Muszkowice. W miejscowości: Muszkowice następuje rozdzielenie kierunków dla dystansów 10 km i 21 km. 10 km skręca w stronę miejscowości Czesławice i następnie do Henrykowa. Dystans 21km skręca drogą szutrową w stronę Piotrowic Polskich  – czarny szlak pieszy, następnie szlakiem czerwonym rowerowym przez las ponownie do Muszkowic. Dalej trasa prowadzi drogą asfaltową do mety przy klasztorze Cystersów w Henrykowie.

TRASA

VI. KLASYFIKACJA na 10 km i 21,097 oraz 10 km NW

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 1-3 dla 21 i 10 km oraz Nordic Walking,
 2. Klasyfikacja mieszkańców gminy Ziębice K+M 1-3 dla 21 i 10 km,
 3. Klasyfikacja księży i kleryków na dystansach półmaratonu i 10 km.
 4. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na dystansie 21 km miejsca 1-3. Na dystansie 10 km puchary tylko za 1 miejsce. Kat. Wiekowe nie dublują się z Open. W kategorii NW nie nagradzamy kategorii wiekowych.
K 20 od 16 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 powyżej 60 lat
M 20 od 16 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 powyżej 60 lat

VII. POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 10 km, 10km NW i 21 km, pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa (nr startowego) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. W Półmaratonie Henrykowskim miejsca 1-3 w klasyfikacji OPEN K+M otrzymują nagrody finansowe oraz puchary: 1m – 1000zł, 2m – 700zł, 3m – 500zł.
 2. W biegu Dycha Księgi Henrykowskiej miejsca 1-3 K+M w klasyfikacji OPEN otrzymują puchary.
 3. W kategorii 10 km Nordic Walking miejsca 1-3 K+M w klasyfikacji OPEN otrzymują puchary.
 4. W kategorii Gminy Ziębice na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 K+M uczestnicy otrzymają puchary.
 5. W kategorii księży na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 otrzymują puchary.
 6. W kategorii kleryków na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 otrzymują puchary.
 7. W kategoriach wiekowych na dystansie półmaratonu miejsca 1-3 K+M uczestnicy otrzymają puchary. Na dystansie 10 km, miejsca 1 K+M uczestnicy otrzymują puchary.
 8. Zawodnicy z każdego biegu otrzymają pamiątkowy medal,
 9. Wszyscy uczestnicy, którzy pozostaną po biegu na mecie wezmą udział w losowaniu telewizora. Dokładna godzina i miejsce losowania będą ogłoszone w osobnym komunikacie.
 10. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do biura zawodów otrzymają pakiet startowy.
  – woda
  – posiłek regeneracyjny
  – numer chipowy
  – gadżet biegu
  – medal odlewany
 11. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie.
 12. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 9.00 – 14.00.
 13. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji .
 14. W biegach głównych przewidziany jest limit miejsc startowych: do 800 osób na wszystkie dystanse.

IX. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 25.04.2024 r. do godz. 24:00
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.12.2023 r. 70 zł
 • do 31.01.2024 r. 80 zł
 • do 21.04.2024 r. 90 zł
 • do 27.04.2024 100 zł.

(Zapisy w dniu biegu zostaną uruchomione tylko w przypadku wolnych miejsc startowych co zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie po zakończeniu zapisów elektronicznych.)

3. Zapisy do biegu są otwarte wg. dat powyżej, za uczestnika biegu uważa się osobę, która jest zapisana i dokonała opłaty startowej. Limit biegu dotyczy tylko opłaconych uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu uczestników biegu.

5. W dniu biegu zapisy będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc startowych.

6. Po dokonaniu zapisów internetowych zawodnik ma możliwość wykonania opłaty startowej online. Opłaty startowej można również dokonać tradycyjnie, przelewem. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Henryków, nazwisko i imię

7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.  Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę do 7 dni przed biegiem. Jedyną podstawią zwrotu jest przypadek gry impreza nie może się odbyć z winy organizatora.

8. Każdy uczestnik biegu zapisując się i opłacając bieg potwierdza start na własną odpowiedzialność oraz o brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
9. Zawodnik może się zapisać tylko na jeden dystans biegu.

X. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Do startu są dopuszczone osoby niepełnoletnie jednak tylko od wieku 16 lat. Zawodnik niepełnoletni musi okazać w biurze zawodów upoważnienie od prawnych opiekunów. Pobierz wzór upoważnienia.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym (zgoda zawiera się w podpisywanym oświadczeniu)
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XI. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Na trasie Półmaratonu będzie wystawionych od 4 do 5 punktów nawadniania w tym minimum jeden punkt odżywiania.

2. Na trasie biegu na 10 km będzie znajdować się 2 punkty z wodą w miejscowościach Krzelków i Muszkowice.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.pro-run.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów na które nie ma wpływu, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.