Bieg Henryków 2019 – 9. Półmaraton Henrykowski i 4. Dycha Księgi Henrykowskiej.

I CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Ziębice.
 2. Promocja Klasztoru Cystersów w Henrykowie
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja turystyczna gminy Ziębice.

II ORGANIZATORZY

 1. Gmina Ziębice
 2. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice.

Realizacja wydarzenia:

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak – biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz – zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się dnia 27.04.2019 (sobota):

 • 10 km o godz. 11:00
 • 21 km o godz. 11:00
 • bieg krasnala – dystans ok. 100 m (zapisy w dniu biegu, limit 50 dzieci)

2. Start biegu 10 i 21 km znajduje się stacji PKP Henryków
3. Biuro zawodów znajduje się przy stacji PKP w Henrykowie.

4. Godziny otwarcia biura zawodów 9:00 – 10:45

V BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg Krasnala

 • bieg jest bezpłatny,
 • bieg ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację,
 • start 14.00,
 • zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 11.00 do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 50 dzieci,
 • bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie ok. 100 metrów,
 • każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, słodki upominek,
 • obowiązuje limit wiekowy do 7 lat.
 • W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 • Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
 • Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
 • Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje upominek na mecie.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

VI TRASA BIEGU

 1. Dystanse 10 km i 21,097 km
 2. Dystans 21,097 posiada atest PZLA.

Trasa półmaratonu atest PZLA, prowadzi drogami brukowo-asfaltowymi.

Przebieg trasy: start przy stacji PKP Henryków, potem drogą brukową 600 m, a następnie drogą asfaltową przez miejscowości: Raczyce, Witostowice, Dobroszów, Ostrężną, Nowinę, Jasienicę i Skalice. Za miejscowością Skalice powrót do Raczyc i na stację PKP. Następnie trasa prowadzi drogą asfaltową do mety przy klasztorze Cystersów w Henrykowie.

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy wynosi 157 m.

Trasa biegu na 10km prowadzi drogami gruntowymi oraz brukowo-asfaltowymi.

Przebieg trasy: start przy stacji PKP w Henrykowie, potem drogą brukową 600m, a  następnie drogą asfaltową przez miejscowość Raczyce, drogą gruntowo-asfaltową do miejscowości  Skalice powrót do Raczyc i na stacje PKP w Henrykowie drogą asfaltowo-brukową. Dalej drogą leśną przez Park Henrykowski. Do mety przy klasztorze Cystersów w Henrykowie.

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy wynosi 166m.

VII KLASYFIKACJA na 10 km i 21,097

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja mieszkańców gminy Ziębice K+M
 3. Klasyfikacja mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego K+M (osoby zameldowane na terenie powiatu ząbkowickiego)
 4. Klasyfikacja mieszkańców Powiatu Strzelińskiego K+M (osoby zameldowane na terenie powiatu strzelińskiego)
 5. Klasyfikacja najlepszych biegaczy Gminy Przeworno K+M
 6. Klasyfikacja księży i kleryków na dystansach półmaratonu i 10 km.
 7. Klasyfikacja drużynowa, minimum 5 osób.
 8. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych.
K 20 od 16 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 20 od 16 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

VIII POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 10 km i 21 km, pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa (nr startowego) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. W Półmaratonie Henrykowskim miejsca 1-3 K+M otrzymują nagrody finansowe oraz puchary: 1 – 500, 2 – 300, 3 – 200.
 2. W biegu Ducha Księgi Henrykowskiej miejsca 1-3 K+M otrzymują puchary
 3. W kategoriach Powiatu Ząbkowickiego, Powiatu Strzelińskiego, Gminy Ziębice i Gminy Przeworno na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 K+M uczestnicy otrzymają puchary.
 4. W kategorii księży na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 otrzymują puchary.
 5. W kategorii kleryków na dystansach półmaratonu i 10 km miejsca 1-3 otrzymują puchary.
 6. W kategoriach wiekowych na dystansach półmaratonu oraz 10 km, miejsca 1-3 K+M uczestnicy otrzymają puchary.
 7. Zawodnicy z każdego biegu otrzymają pamiątkowy medal,
 8. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do biura zawodów otrzymają pakiet startowy.
  – woda
  – posiłek regeneracyjny w postaci bufetu owocowego
  – numer chipowy
  – techniczna koszulka biegu
  – medal odlewany
 9. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym.
 10. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 9.00 – 15.00.
 11. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji .
 12. W biegach głównych przewidziany jest limit miejsc startowych: 800 osób na oba dystanse.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 25.04.2019 r. do godz. 24:00
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • dla mieszkańców gminy Ziębice do 25.04.2019 – 30 zł
 • do 31.03.2019 r. 40 zł
 • do 25.04.2019 r. 50 zł
 • w dniu biegu 50 zł.

(Zapisy w dniu biegu zostaną uruchomione tylko w przypadku wolnych miejsc startowych co zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie po zakończeniu zapisów elektronicznych.)

3. Zapisy do biegu są otwarte wg. dat powyżej, za uczestnika biegu uważa się osobę, która jest zapisana i dokonała opłaty startowej. Limit biegu dotyczy tylko opłaconych uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu uczestników biegu.

5. W dniu biegu zapisy będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc startowych.

6. Po dokonaniu zapisów internetowych zawodnik ma możliwość wykonania opłaty startowej online. Opłaty startowej można również dokonać tradycyjnie, przelewem. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Henryków, nazwisko i imię

7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba, że impreza zostanie odwołana z winy organizatora.

8. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
9. Zawodnik może się zapisać tylko na jeden dystans biegu.

XI UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Do startu są dopuszczone osoby niepełnoletnie jednak tylko do wieku 16 lat. Zawodnik niepełnoletni musi okazać w biurze zawodów upoważnienie od prawnych opiekunów. Pobierz wzór upoważnienia.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym (zgoda zawiera się w podpisywanym oświadczeniu)
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. Punkty Odświeżania

1. Na trasie Półmaratonu będzie wystawionych 10 punktów zaopatrzonych w wodę – w miejscowościach: Raczyce, Witostowice, Dobroszów, Ostrężna, Nowina, Jasienica, Skalice, Raczyce, przy stacji PKP Henryków, dla uczestników Półmaratonu.

2. Na trasie biegu na 10 km będzie znajdować się 3 punkty z wodą w miejscowościach Raczyce (razy 2) i Skalice.

2. Punkty zaopatrzenia w wodę są oddalone od siebie o około 2,5-3 km.

3. W przypadku wysokich temperatur na trasie Półmaratonu będą ustawione trzy kurtyny wodne – w miejscowościach Dobroszów, Jasienica i Raczyce dla Półmaratonu, oraz w Raczycach dla uczestników biegu na 10 km.

XII DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 7 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

5. W celu zgłoszenia szkody należy skontaktować się z ubezpieczycielem TU Europa.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.pro-run.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.